Семинар „Отворен достъп за отворена наука“

Български Информационен Консорциум и Централна библиотека на Българската академия на науките Ви канят на семинар

„ОТВОРЕН ДОСТЪП ЗА ОТВОРЕНА НАУКА“

С този форум България се присъединява към отбелязването на Международната седмица на открития достъп до научни публикации, която тази година ще се проведе от 24 до 30 октомври, под надслов „Open in Action”.

Семинарът е посветен и на 10-тата годишнина от депозирането на първия документ с отворен достъп в Научния електронен архив на Нов български университет – първото хранилище от този род, създадено в България.

По време на семинара, заедно участниците ще:

  • допринесат за разбирането на този глобален процес на промяна в сферата на научната комуникация;
  • дискутират политики за популяризиране на този модел и насърчаване на учените да осигурят открит достъп до своите постижения у нас;
  • изградят устойчиви връзки между отделни университети, колежи, изследователски институти, финансиращи агенции и академични библиотеки;
  • открият решения за повишаване видимостта и влиянието на българските научни публикации.

По време на семинара, участниците ще имат възможност да се запознаят с дейността на „Центъра за книгата“ на Нов български университет, чиято цел е разпространение на образователните и научно-творческите постижения на университета. Ще бъдат представени най-новите учебни и научни издания на университета.

РЕГИСТРАЦИЯ

Семинарът е отворен за всички, които желаят да го посетят. Необходимо е да заявите вашето участие най-късно до 21.10.2016 г., като попълните електронна регистрационна форма в сайта на БИК:

Регистрация за семинар

Повече информация ще получите от Радостина Тодорова, тел. (02) 8110292, rtodorova@bic.bg

ПРОГРАМА

25.10.2016 г. (вторник)

гр. София, ул. „15 Ноември“ № 1, Централна библиотека на Българската академия на науките, Голям салон.

8:00 - 9:00 ч. Регистрация

9:00 - 9:10 ч. Откриване

9:10 - 9:30 ч. Мост към бъдещето или първите 10 години от изграждането на Научен електронен архив на Нов български университет

Презентатор: Радостина Тодорова, Нов български университет, гр. София

Резюме: В презентацията е направена ретроспекция на основните етапи от изграждането на институционалния репозиториум на НБУ. Представят се постиженията и насоките за неговото бъдещо развитие, както и значението му за библиотеката, университета и академичната общност.

9:30 - 9:50 ч. От отворена наука към отворена иновация

Презентатор: Проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор, Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Резюме: Предизвикателството на прехода от отворена наука към отворена иновация е сред акцентите в годишния доклад на ЕК „Резултатите от науката, изследванията и иновациите в ЕС“. Този преход е свързан с поставянето на стимули и рамкови условия за бизнеса да прави нововъведения посредством отворената иновация, но и с подобряване на качеството на научната база в Европа и интензифициране на циркулацията на знанието чрез отворената наука. Целта на прехода е да се капитализират силните страни на ЕС в глобален план.

9:50 - 10:50 ч. EBSCO Discovery Service” – иновативен инструмент за иновативни академични библиотеки

Презентатор: Роман Пионтек, директор Иновации, EBSCO Information Services

Резюме: Специализираната уеб платформа “EBSCO Discovery Service” осигурява възможност за едновременно търсене на информация в различни бази данни, за които дадена библиотека има лицензиран достъп. Търсенето се провежда от едно място, като списъкът с резултати съдържа пълен текст на книги, статии и други видове документи или библиографски данни. Бързият достъп до ресурсите намалява значително времето за издирване на различните източници. Значителни са възможностите за персонализирани настройки на множеството функции в системата, които позволяват интегрирането както на собствени бази данни, така и на свободни електронни ресурси.

10:50 - 11:20 ч. Максимален ъпгрейд на колекциите от електронни списания - Оригинално заглавие: Provide Ultimate Upgrade to your Journal Collection

11:20 - 11:40 ч. Електронен репозиториум на Централна медицинска библиотека – съхранение и разпространение на биомедицинско знание

Презентиращи: д-р Жeня Сурчева, И. Александров, Г. Палазова, П. Коцилкова, И. Митева и Л. Тачева, Централна медицинска библиотека, Медицински университет, гр. София

Резюме: В презентацията са представени историята, принципите на структуриране и изграждане на Репозиториума. Акцент е поставен върху ролята на хранилището, както за обучението на студентите от МУ – София, така и за свободното разпространение на българските биомедицнски научни проучвания.

11:40 - 12:00 ч. Дигиталните хранилища – инструмент за ефективно управление на институционалните активи.

Презентиращи: гл. ас. д-р Габриела Кирякова, ас. д-р Надежда Ангелова, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Резюме: Дигиталните хранилища са мощен инструмент за депозиране и съхраняване на дигиталната продукция, която се създава в образователните институции. Чрез тях преподавателите могат да споделят интелектуалната си продукция в среда, която предоставя мощни инструменти за нейното управление. В настоящата презентация са разгледани предимствата на институционалните хранилища като инструмент за ефективно управление на дигиталните активи в университетите (научна продукция, учебни материали, студентски дипломни работи) и са споделени съществуващи проблеми при изграждането на институционално хранилище, неговото интегриране и използване в работата на Тракийски университет - Стара Загора.

12:00 - 12:20 ч. Глобално движение за отворена наука – инициативи на Медицински университет, гр. Варна

Презентатор: Румяна Радева, Жанета Радкова, Медицински университет, гр. Варна

Резюме: Презентацията представя как световните тенденции за „Отворена наука“ стават част от визията на Медицински университет - Варна за създаване на достъпно и динамично научно пространство. Представят се инструментите, използвани за тази цел като: създаване на платформа за научни медицински списания с отворен достъп, профили на автори на МУ-Варна в Google Scholar и академичен репозиториум на научни трудове.

12:20 - 12:40 ч. Отвореният достъп до научни публикации - индикатор за нова генерация на научното публикуване

Презентатор: Славена Шумарова–Запрянова, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, гр. Пловдив

Резюме: Представят се утвърдени вече практически похвати за дигитално представяне на материали с научно съдържание и нов начин на комуникация в научните среди в ПУ „Паисий Хилендарски“. В началото се изтъкват мотивите, довели до необходимостта от осигуряване на дигитален достъп до научни изследвания на преподаватели от университета. Подчертани са предимствата на дигиталното публикуване за научни трудове, конференции, сборници, списания със статии на преподаватели от ПУ, публикуване на анотации на дисертации и други университетски издания от икономическа, практическа, образователна и социална гледна точка. Акцентът на третата част е поставен върху търсене на решение за редица проблеми в научната комуникация. Обръща се внимание на факторите, който ще доведат до по-добри резултати при дигиталната научната комуникация, а именно научния обмен с други висши учебни заведения и научни институции.

12:40 - 13:00 ч. Съвременни подходи за разпространение на научните знания в Селскостопанска академия

Презентатор: Румяна Василева, Селскостопанска академия, гр. София

Резюме: В Селскостопанска академия са предприети стъпки за осъвременяване на издаването на научните списания чрез изграждане на електронна платформа за отворен достъп до пълнотекстовото съдържание на публикациите. Следващата стъпка е изграждането на Обединен научен архив на учените в аграрната област, който да включва както електронни материали на учените (публикувани и непубликувани), така и дигитализираните документи от фондовете на аграрните библиотеки в страната.

13:00 - 13:20 ч. Ключовите компетенции при глобалния процес на промяна в сферата на научната комуникация

Презентатор: д-р Антония Лазарова, Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, гр. Пловдив

Резюме: Основната цел на презентацията е да представи през призмата на интерактивните модели на научна комуникация възможностите, които биха могли да се разкрият пред научните работници, така че те реално да апробират своите изследвания.

13:20 - 13:40 ч. Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства. Във фокуса на Вашето внимание - непубликувани драматургични текстове

Презентатор: Борислава Маноилова, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, гр. София

Резюме: Академична библиотека и архив при НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ участва в проект „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“, финансиран от Фонд за научни изследвания. Ще бъде представена колекцията от непубликувани материали, която включва: пиеси, печатани на пишеща машина или циклостил, ръкописни пиеси, авторски текстове, пиеси, дарени от преводача или драматурга и научни трудове и лекции на преподаватели от академията. Аудиторията ще се запознае с етапите на обособяване на тази колекция - изследване дали са публикувани в печатни издания, подлежащи на депозиране, сканиране и обработка, въвеждане на метаданни и осигуряване на свободен достъп за студенти и преподаватели.

13:40 - 14:00 ч. Дигитална колекция „Архивен фонд с публикации на преподавателите от ИУ – Варна“ и възможностите за отворен достъп до информацията

Презентатор: Жана Генова, Икономически университет, гр. Варна

Резюме: Представят се постиженията на Икономическия университета, гр. Варна в резултат на реализиран проект за осигуряване на свободен достъп до публикации на преподаватели от университета.

Назад