Адреси за контакти

Председател на УС на БИК
Надя Терзиева
Директор на Център за книгата

Нов български университет
София 1618, ул. "Монтевидео" 21
nterzieva@bic.bg

Зам. председател на УС на БИК
Радостина Тодорова
Директор Библиотека

Нов български университет
София 1618, ул. "Монтевидео" 21
rtodorova@bic.bg

Член на УС на БИК
Тошка Борисова
Завеждащ отдел „Обслужване”, Библиотека "Паница"

Американски Университет в България
Благоевград 2700, пл. "Георги Измирлиев" 1
toshka@aubg.edu