Адреси за контакти

Председател на УС на БИК
Надя Терзиева
Директор на Център за книгата

Нов български университет
София 1618, ул. "Монтевидео" 21
Тел.: +359 (02) 8110290
nterzieva@bic.bg

Зам. председател на УС на БИК
Радостина Тодорова
Директор Библиотека

Нов български университет
София 1618, ул. "Монтевидео" 21
Тел.: +359 (02) 8110292
rtodorova@bic.bg

Член на УС на БИК
Христина Димитрова
Директор "Библиотечно-информационен център"

Технически университет
София 1156, бул. "Кл. Охридски" 8, бл.1, ет.5
тел. +359 (02) 9653567
hdimitrova@tu-sofia.bg

Член на УС на БИК
Персида Рафаилова
Директор Библиотека

УАСГ
София 1046, бул."Христо Смирненски" № 1
тел. +359 (02) 8665274
lib@uacg.bg

Член на УС на БИК
Тошка Борисова
Завеждащ отдел „Обслужване”, Библиотека "Паница"

Американски Университет в България
Благоевград 2700, пл. "Георги Измирлиев" 1
Тел.: +359 (073) 888354; 888341
toshka@aubg.edu