Юридически членове

Аграрен университет

Библиотека
бул. "Менделев" № 12
4000 Пловдив
Лице за контакт: Светла Куклева
тел. (032) 654320
library@au-plovdiv.bg
Библиотека

Американски Университет в България

Библиотека “Паница”
пл. "Г. Измирлиев" № 1
2700 Благоевград
Лице за контакт: Николина Иванова-Бел
тел. (073) 888348
nbell@aubg.edu
http://www.aubg.edu/library

Нов български университет

Библиотека
ул. "Монтевидео" № 21
1618 София
Лице за контакт: Надя Терзиева
тел. (02) 8110290
nterzieva@nbu.bg
http://www.nbu.bg/bg/library

Стопанска академия "Д. Ценов"

Библиотека "Акад. Никола Михов"

ул. "Ем. Чакъров" № 2
5250 Свищов
Лице за контакт: Анка Танева
тел. (0631) 66332
anveta@abv.bg
https://www.uni-svishtov.bg/bg/library/about-library/profil-biblioteka

Технически университет

Библиотечно-информационен център
София 1156, бул. "К. Охридски" 8, бл.1, ет.5
Лице за контакт: Христина Димитрова
тел. (02) 9653567
hdimitrova@tu-sofia.bg
http://library.tu-sofia.bg/

Тракийски университет

Централна библиотека
Студентски град
6000 Стара Загора
Лице за контакт: Желка Даковска
тел. (042) 699238
dakovska@uni-sz.bg
http://uni-sz.bg/truni11/

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Библиотека
бул."Христо Смирненски" № 1
1046 София
Лице за контакт: Персида Рафаилова
тел. (02) 8665274
lib@uacg.bg
http://www.uacg.bg/?p=40&l=1

Асоциирани членове

Отчети