1183 пълнотекстови документи от „Global Health“ и „Leisure and Tourism“ от CABI

В периода 17.10.2016 г. - 17.11.2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до базите данни „Global Health“ и „Leisure and Tourism“ на CAB International за 21 библиотеки в страната.

По време на едномесечния пробен достъп са изтеглени 1183 пълнотекстови статии. В таблиците са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта за двете бази данни.

Global Health

 

Институция

Изтеглени пълнотекстови документи

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

401

Университет за национално и световно стопанство, гр.София

126

Медицински университет, гр. Пловдив

12

Общо:

539

 

„Global Health“ отразява всички аспекти на здравеопазването и съдържа над 2.7 милиона записи от 1973 г. до наши дни на статии от списания, части от монографии и сборници, доклади от конференции и други. Обхващат се публикации от над 100 страни в света на повече от 50 езика, с пълно индексиране на английски език. Постоянно нараства пълнотекстовото съдържание. Към момента то надхвърля 68 000 документа.

 

Leisure and Tourism

 

Институция

Изтеглени пълнотекстови документи

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

218

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

205

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

59

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив

39

Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София

39

Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив

29

Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов

20

Медицински университет, гр. Пловдив

19

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

11

Висше училище по сиурност и икономика, гр. Пловдив

5

Общо:

644

 

Базата данни „Leisure & Tourism“ е профилирана в областта на туризма и включва темите: отдих, почивка, спорт, хотелиерство, културен туризъм, политика и планиране, образование и обучение, пътуване, спорт, изкуствата и развлечения. Предлагат са анализи, информационни връзки към ресурси, над 160000 резюмета на статии, 6500 пълнотекстови статии, добавени са и 2000 глави от книги.

УС на БИК

Назад